หน้าต่างตัวเลือก


หน้าต่างตัวเลือกให้คุณตั้งค่าต่างๆที่โปรแกรมไทยเบราเซอร์จะใช้ หน้าต่างตัวเลือกมีสามหน้า กรุณาคลิกเลือกหน้าที่คุณต้องการอ่าน

ตัวเลือกหน้า ๑ตัวเลือกหน้า ๒ตัวเลือกหน้า ๓

นอกจากนี้คุณสามารถกดปุ่มกำหนดให้ไทยเบราเซอร์เป็นเว็บเบราเซอร์หลัก...เพื่อกำหนดให้ไทยเบราเซอร์เปิดเว็บเพจที่คุณเรียกจากโปรแกรมอื่น กรุณาดูรายละเอียดด้านล่างนี้

การกำหนดให้ไทยเบราเซอร์เป็นเว็บเบราเซอร์หลัก

ถ้าคุณต้องการเปิดเว็บเพจ (แฟ้ม HTML) หรือทางลัดอินเทอร์เน็ต (Internet Shortcut) จาก Windows Explorer หรือ Desktop ได้ในไทยเบราเซอร์โดยตรง ให้คลิกที่ปุ่ม กำหนดให้ไทยเบราเซอร์เป็นเว็บเบราเซอร์หลัก... จากนั้นให้ตอบ Yes ถ้าโปรแกรมถามคุณแน่ใจหรือว่าคุณต้องการเพิ่มข้อมูลของแฟ้ม URL.REG ไปในหน่วยทะเบียนของคุณ (Are you sure you want to add the information in [...] URL.REG to the registry?) ให้คุณตอบ Yes เช่นกัน

เมื่อกำหนดให้ไทยเบราเซอร์เป็นเว็บเบราเซอร์หลักแล้ว ทุกครั้งที่คุณคลิกเปิดแฟ้มเว็บเพจ หรือทางลัดอินเทอร์เน็ต (Internet Shortcut) โปรแกรมไทยเบราเซอร์จะเปิดตัวเองขึ้นพร้อมกับแสดงเว็บเพจนั้นโดยอัตโนมัติ สัญรูป (icon) ของแฟ้มเว็บเพจของไทยเบราเซอร์มีดังนี้ เมื่อคุณคลิกจุดเชื่อม (hyperlink) เช่น http://beum.free.fr/ ในโปรแกรมต่างๆ ไทยเบราเซอร์จะถูกเรียกใช้งานเช่นกัน

ขนาด สัญรูป (icon)
เล็ก
ใหญ่
ทางลัดอินเทอร์เน็ต

หมายเหตุ : สัญรูปของทางลัดอินเทอร์เน็ตจะเหมือนกับแฟ้มเว็บเพจ เพียงแต่จะมีรูปลูกศรเล็กๆเกาะอยู่มุมซ้ายด้านล่างด้วยเท่านั้น


 

ตัวเลือกหน้า ๑ | ตัวเลือกหน้า ๒ | ตัวเลือกหน้า ๓ | กลับไปด้านบนสุดของหน้า หน้าสารบัญ